Eliisa Sorvali, Giuliana Zefferi, Coralie de Gonzaga, & Anniina Guyas:

Utomlands

22.10.–7.11.

Utställningsidén föddes för ett och ett halvt år sedan. Vi funderade huruvida en konstnärs arbeten förändras då konstnären verkar utanför sin egen bekanta omgivning. Hur förhållandet till arbetet, det egna jaget och förståelsen förändras då man byter plats eller balanserar mellan flera olika platser.

Utställningens fyra kvinnliga konstnärers arbetssätt och verk varierar i sina uttryck och metoder. Anniina fotograferar, Coralie arbetar med video och collage, Giuliana gör skulpturer och Eliisa målningar och skulpturer. Den gemensamma nämnaren är erfarenheten av att arbeta utomlands, samt ett ifrågasättande av lokalitet, process och en kronologisk tidsuppfattning. Alla fyra är intresserade av konstnärliga metoder som på ett naturligt sätt svarar på tankens utveckling och speglar växelverkan mellan den kollektiva och den individuella tanken. Med hjälp av olika tekniker har de försökt skapa en mångsidig och intressant översikt med temat tid, plats och platsspecifitet. Varje konstnärs förhållningssätt är unikt.

Eliisa Sorvali (f. Suominen 1977 i Esbo) arbetar utgående från det som finns i hennes omedelbara närhet. Dess sociala, kulturella och fysiska ramar inverkar mest på upplevelsen av världen, tänkesättet och den konstnärliga bearbetningen av information. Hon är intresserad av mediakulturen, vars alla meddelanden och deras kombinationer människan inte ens kognitivt kan uppleva intressant, och försöker i sina verk omorganisera sin världsbild genom att leka med illusionen av tid, rum och plats. Eliisa är intresserad av förmedlandet av erfarenheter och platsspecifitet och i sitt arbete undersöker hon detta med hjälp av vykort. Vykorten byter ägare, rapporterar om platsspecifika upplevelser och överskrider gränserna för privata och delade erfarenheter. Nostalgi, minne och humor har en central roll i Eliisas arbeten och hon upplever att man genom att ”blanda kortpacken” kan hantera svåra saker, som exempelvis miljökatastrofer. Eliisa har också kuraterat utställningen.

Anniina Guyas (f. Suominen 1973 i Helsingfors) har redan i många år varit intresserad av mellanrum, platsspecifitet och det att vara hemmahörande på flera olika platser på samma gång. Anniina fotograferar sin föränderliga omgivning och undersöker i sin forskning kunskapens förhållande till platsen. Med sina bilder söker Anniina en helhetsförståelse, vars komponenter förutom den kognitiva informationen består av konstnärlig, kroppslig, emotionell och handlingens information. I gruppen är Anniina den enda som inte i första hand ser sig som en konstnär, utan som en forskare och pedagog. Hennes bilder är en väsentlig del av en process vars mål är att undersöka den autobiografiska upplevelsens platsspecifitet.

Coralie de Gonzaga (f. 1981 i Ollioules, Frankrike) behandlar i sina verk vardagligt liv, rapporterar om sina göromål och känslor. Konsten är ett instrument för självkännedom. Människorelationer, emotionella erfarenheter utgör utgångspunkten för skapandet och valet av metoder och färger. Upplevelsen av plats och rum koncentrerar sig på kroppslighet och kroppens rörelser i tid/rum. Coralie upplever minnet och minnen som faktorer som formar personligheten. Coralie upplever sig inte som medlem av en specifik kultur eller att hon orienterar sig i förhållande till platsen. Nya platser och människoförhållanden är viktiga för hennes arbete, emedan de möjliggör ett undersökande av det föränderliga jaget genom konst.

Giuliana Zefferi (f. 1985 i Frankrike), hennes syn på platsen och platsspecifitet skiljer sig från gruppens tre övriga konstnärers. Hennes upplevelse av plats och rum koncentrerar sig till arbetsrumsmiljön. Arbetsrummet som centrum, hon ser sitt arbetsrum som en enhet, som likt en svamp suger åt sig influenser, från smått till stort, från arbetsbordets detaljer till universalitet. Giulianas arbetssätt koncentrerar sig på förhållandet mellan processen och det färdiga arbetet: varje verk påverkar följande och varje verks betydelse kan ifrågasättas under processens fortgång och på så sätt forma ett konstnärligt tidskontinuum vars mål är ett ifrågasättande av meningserbjudanden.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008