Katarina Elvén & Anna Wignell:

Shown in pieces

7.–30.3.

I modernismens idé om “den vita kuben” ska omvärlden stängas ute, väggarna målas vita och taket utgöra rummets enda ljuskälla. Genom detta format antas sedan konstverket exponeras i en slags obunden tidsrymd.

Ett “format” kan ses som en outtalad överenskommelse för samtalet och samtidigt som en bärande struktur för kommunikation, det som möjliggör det mellanmänskliga utbytet. Genom standardiseringar skapas kontinuerligt olika konventioner. Det kan vara standardiserade pappers- eller tidningsformat, TV- och filmformat eller till exempel arkitektoniska format såsom stadens eller gallerirummets format. Formatet förstås genom dess frekvens, det är en gemensam struktur som känns igen genom upprepning och benämning.

Sinnes gallerirum har, till skillnad från den vita kubens norm, stora fönster ut mot affärsgator, vilket vittnar om dess historia som butikslokal. Betraktaren rör sig sömlöst i de rum där begär och eskapism förenas, lika lätta svävar galleribesökaren och den kommersiella varukonsumenten genom stadsrummet. Liksom butiken är gallerirummet traditionellt en plats för konsumtion och handel. Samtidigt erbjuder konsten, den kritiska konsten, en icke-normativ motrörelse. Gallerirummet förenas med det offentliga rummet i dess funktion att inrymma potentiellt avvikande, diagonala rörelser.

Utställningen Shown in Pieces kommenterar rummets egen logik. Med utgångspunkt i Sinnes lokal och frågan om formatets retorik har vi arbetat med associativa, däribland historiska, referenser. Inskrivet i gallerirummets historia förutsätts illusion och imitation som centrala begrepp. Sprunget ur den klassiska konstens tradition att avbilda används begreppen i utställningens olika delar för att visa på kraften i de gemensamma överenskommelserna.

Katarina Elvén and Anna Wignell

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008