Marjo Levlin:

Dividual Individual

13.4.–20.5.

 

Dividual individual är en femkanalig videoinstallation i vilken konstnären Marjo Levlin behandlar de rasbiologiska studier Florinska kommissionen gjorde i de svenskspråkiga områdena i Finland i början av 1900-talet. Levlin fokuserar på sin egen hemtrakt, Malax i Österbotten, där man gjorde undersökningar på nästan alla invånare, antagligen också på hennes släkt. Verket är en dokumentär essä som ser in i mörkret och belyser de rädslor som rådde i det finlandsvenska elitsamfundet.

Florinska kommissionens (nuvarande Samfundet Folkhälsan) första uppgift var att genomföra en vetenskaplig undersökning av den svenskspråkiga befolkningens andliga och kroppslig hälsa. Målet var att utreda hur ren den svenska rasen var i förhållande till den finska, så programmet innefattade en vetenskaplig rasundersökning i form av antropologiska skallmätningar i svenska socknar; Tenala i västra Nyland, Malax i Österbotten och Borgå i östra Nyland. Svensken Anders Retzius hade utarbetat ett vetenskapligt rasbiologiskt verktyg, ett skallindex för att påvisa skillnader mellan människor. Den långa skallen indikerade analytiskt tänkande och intelligens, den korta skallen det motsatt negativa.

Avsikten med studien var att man ville påvisa att den östsvenska stammen i Finlands svenskbygd föll in i gruppen för den germanska långskalliga rasen som Retzius ansåg vara överlägsen och andligt kapabel. Man tänkte även att forskningsresultaten skulle kunna ligga som grund för att vidta strategiska rashygieniska åtgärder.

Verket är ett kollage av bilder och utgörs till en stor del av bildmaterial från svenska och finska arkiv. Med ett suggestivt berättande för Levlin publiken allt djupare in i ett finlandssvenskt brödraskap som vill stärka sin egen politiska ställning när landet är i oro. En central karaktär i verket är Harry Federley som fungerade som sekreterare för Florinska kommissionen. Federley var en internationellt erkänd zoolog och fjärilsforskare men också en stor anhängare av eugeniken. Federley blev den första professorn i genetik i Finland.

I sina bilder flätar Levlin ihop eugeniken och Federleys fjärilssamlande. Som utspridda på ett arbetsbord passerar ansikten och fjärilar förbi på fem projektionsytor. De är båda material för ett klassificeringsarbete där det skolade ögat söker efter avvikande tendenser och abnormiteter. Verket anknyter också till vår tid genom att denna typ av arbete satte grunden för den diskriminering av minoriteter och människor som faller utanför vad som definieras som normalitet idag.

Marjo Levlin (f. 1966) är en finländsk konstnär, född i Österrike. Hon bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk granskar hon såväl personliga som universella teman och förenar historiska och aktuella fenomen. Levlin började som bildkonstnär men arbetar nu i huvudsak med installationer och kortfilmer. Ofta bygger hon upp sina verkhelheter av insamlade och upphittade föremål.

Verket har producerats med stöd från: KONE, Svenska litteratursällslkapet,Taike,Visek

Bild: SLS arkiv, SLS 896, J.P. Mouritzen

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008