Matti Tainio:

Kaksi - Två

30.4.–16.5.

I min utställning undersöker jag – i enlighet med dess namn – två objekt ur två olika synvinklar.

När jag planerade min utställning placerade jag konst och idrott på samma linje, som yttersta punkter på ett kontinuum och funderade vad det är som sammanbinder dessa två aktiviteter. Jag fann det centralt att i bägge fallen finns det både betraktare och betraktade. Likaså offentlig och privat verksamhet. Jag bestämde mig för att sammanföra dessa två kulturer, som jag ställt mot varandra, genom att fokusera på gemensamma aspekter hos dem. Ett jämställande av kulturernas praxis avslöjar nya sidor hos dem, exempelvis blir den fysiska aspekten av att skapa konst uppenbar, likaså den med idrott förenade talangen.

I utställningen följer jag prestationer som hör hemma på konstens och idrottens fält, både ur aktörens och ur betraktarens synvinkel. Genom att jämställa betraktarens och aktörens synvinklar eftersträvar jag en handlingens fysiska erfarenhet, som annars förblir onåbar för betraktaren. Genom att beskriva konst och idrott på samma neutrala sätt ämnar jag föra fram de till dem förbundna erfarenheterna på samma nivå.

I det centrala verket Sport – Play – Art har jag med videokamera dokumenterat mig själv utförande olika typer av uppdrag som jag placerat på området mellan konst och idrott. En del av handlingarna kan lätt igenkännas som ”ren” konst eller idrott, andra stannar i mellanområdet. I serien av handlingar har jag inte eftersträvat en jämn fördelning, där man förflyttar sig från konst till idrott eller vice versa, utan sökt efter handlingarnas sammanslutningar, där man kan spåra gemensamma utgångspunkter i relation till utförandet. Det par som bildas av delmomenten Dödskalle och Enhjulingen har att göra med lärande och övning. Röhnrad hör till samma grupp, fastän mina övningar på cykeln inte har filmats. Svart kvadrat, Cykling och Step Piece – rekonstruktion och Cooper är beskrivningar av uthållighet och envishet. Handlingarna kan tillhöra fler olika grupper, exempelvis placerar sig Dödskalle och Cooper också i tradition-gruppen. I utställningen har jag inte medfört någon beskrivning av de olika grupperna, utan ger betraktaren en möjlighet att bygga egna broar mellan de olika delmomenten. Grupperingen av handlingarna har dock funnits med i bakgrunden då jag valt filmmaterial. De handlingar jag valt att spela in är kompromisser av de begränsningar som utgörs av mina egna färdigheter, intressen och filmteknik.

Jag har använt mig av mig själv i videoarbetena av två centrala orsaker. Den första är den vanliga orsaken till att konstnärer gör självporträtt – modellen är alltid tillgänglig. Den andra orsaken är mera komplex och anknyter till mitt intresse för den fysiska erfarenheten och sättet den brukar återges på. Genom att själv utföra alla prestationer var det också möjligt att jämföra likheterna och skillnaderna mellan den fysiska prestationen med dess bidliga framställning.

Verkets videor visas som två, i varsitt rum placerade, synkroniserade projiceringar. Betraktaren är tvungen att röra sig mellan rummen för att kunna följa med båda delarna. Vid ett fysiskt användargränssnitt som är placerat i utrymmet mellan de två rummen kan man välja vilka videor man vill titta på. Om ingen aktivt väljer videorna, upprepas visningen av dem i en slumpmässig ordning.

De två följande verken har att göra med skapandet och betraktandet av konst. I verket Reality får man följa en dokumentär av konstnärens arbete. I verkets videofilm har jag spelat in 20 minuter av min arbetsdag med två kameror, av vilka den ena har iakttagit mej utifrån och den andra det jag ser.

Betraktarens synvinkel blir tydlig i verket Visitor. I dess första del har en besökare blivit dokumenterad under sin runda på min utställning. I den andra delen ser vi samma runda ur besökarens synvinkel.

Utställningens sista verk Time utgörs av det tidtagarur som finns med i många av mina videor. Det mäter tiden från noll till nittionio varje dag under utställningen.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008